ม.บูรพา ร่วมกับ สคช. เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) พร้อมแนะนำคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)  มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดงานเปิดเผยสถานการณ์และความสำคัญของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยว่า ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมิภาคด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับไมซ์ไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

          ด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒. พัฒนาเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน โดยโครงการมีระยะวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

          “ในการดำเนินงานโครงการได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมาจากหน่วยงาน อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวได้เชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) กว่า ๕๐ ท่าน เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อีกด้วย

รายนามคณะรับรอง

๑    คุณจุลลดา มีจุล  รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๒    คุณอรชร ว่องพรรณงาม  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

      สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

๓    คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

๔    คุณทาลูน เท็ง  นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

๕    คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ  นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

๖    คุณวีระ บำรุงศรี  กรรมการกลางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

๗    คุณบุณฑริก กุศลวิทย์  ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

๘    คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

๙    คุณดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ     ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด

๑๐  คุณจิราภรณ์ พรมมะหา  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑  คุณพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน         ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

๑๒  คุณโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)