สคช. สสปน. และ ม.บูรพา จับมือ 13 องค์กรรัฐและเอกชนแถลงความสำเร็จ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ ยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์สู่มาตรฐานสากล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ นำทีมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ 13 องค์กร แถลงผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเดอะ ริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นภาคีหลัก พร้อมด้วยคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) จากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 13 องค์กร ร่วมกันแถลงผลความสำเร็จการจัดทำสมรรถนะอาชีพและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพไมซ์  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย หลังจากที่ร่วมกันพัฒนาสมรรถนะอาชีพไมซ์ใน 5 กลุ่มสาขาอาชีพอย่างเข้มข้น นานกว่า 10 เดือน

คุณวรกันต์ ทักขิญเสถียร ผู้แทนผู้บริหาร สคช. กล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ตลอดจนบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการผลักดันสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในการสร้างสมรรถนะมาตรฐานให้กับบุคลากรของประเทศ

ทางด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการโครงการฯ แถลงผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาตามกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 13 องค์กร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชน 3 องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

          “คณะทำงานได้พัฒนาและจัดทำสมรรถนะอาชีพไมซ์จำนวนทั้งสิ้น 5 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพการจัดการการจัดประชุม (Conference Management) กลุ่มอาชีพการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Management) กลุ่มอาชีพการจัดการสถานที่จัดงาน (Venue Management) กลุ่มอาชีพการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel Management) และกลุ่มอาชีพการจัดการงานอีเวนต์ (Event Management) ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพจะแบ่งออกเป็นชั้นคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งหมด 14 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ” ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช กล่าว

สำหรับ สสปน. ในฐานะภาคีหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. ได้กล่าวเสริมถึงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในมุมมองของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ของ สสปน. ว่าสำงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือในเชิงนโยบายที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของคนในอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งเป็นฟันเฟื่องหลักในการบริหารจัดการงานให้ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานไมซ์ในประเทศ หรืองานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่เลือกมาจัดงานในประเทศไทย ดังนั้นการสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพไมซ์ของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์การมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

อีกทั้ง คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่มีบทบาทในฐานะเป็นนักพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยร่วมผลักดันหลักการ แนวคิด กรอบในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ     1. ส่งเสริมให้อาชีพไมซ์มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศโดยได้รับการยอมรับหรือเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากล  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานอาชีพไมซ์เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาที่เกี่ยวกับการจัดประชุม นิทรรศการ และอีเวนต์ นอกจากนี้ยังปูพื้นฐานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ของประเทศไทยสู่สมรรถนะในระดับอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมกับประเทศอาเซียน ภายใต้การทำงานร่วมกันกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศ ภายใต้กรอบ ASEAN Common Competency Standards for 

MICE and Event Industry 32 ตำแหน่งงาน ซึ่งทั้งหมดของการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้นำสถาบันองค์ความรู้ไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Institute) ของประเทศไทย

การจัดประชุมคณะรับรองฯ และกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) หรืออุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่วมกว่า 20 คน