ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ตามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ 16.73% ในปี 2563 นี้ และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2565 ซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจ Healthcare ของโรงพยาบาลนครธน ที่สั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 2 ทศวรรษ ในปี 2564 เริ่มก่อตั้ง คลินิกผู้สูงอายุ (Geriatric Clinic) เป็นคลินิกเฉพาะทางสำหรับ  การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไป การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับโรคหลายโรครุมเร้า ใช้เวลาในการเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน และยังต้องการผู้ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้ความสามารถในการดูแลตัวเองลดลงเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น หากได้รับการดูแลและจัดการไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุควรจะมีแพทย์ประจำตัวที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ เพื่อให้การรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีตามวัย และพิจารณาส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน ผู้ดูแลจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งกายและจิตใจ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คลินิกผู้สูงอายุ (Geriatric Clinic) โรงพยาบาลนครธน เปิดให้บริการดูแลรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู กลุ่มผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล ดูแลด้วยความรักและความเข้าใจเหมือนคนในครอบครัว นำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ(Geriatric Doctor) และทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ (Multidisciplinary Care Team) เพื่อให้การดูแลอย่างครอบคลุมทุกด้านได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ และนักโภชนากร ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้การประเมินผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติ กาย จิต สังคม และวิเคราะห์ปัญหาของผู้สูงอายุเป็นแบบรายบุคคล (Personalized care) เพื่อวางแผนการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และลดความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแล (Caregiver burden) รวมทั้ง มีการติดตามด้านการเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมร่วมกับลูกหลานและผู้ดูแลประจำตัว ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความซับซ้อนในการดูแลรักษา แพทย์ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่จะพิจารณาส่งต่อแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ เพื่อดูแลรักษาโรคร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคงไว้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

คลินิกผู้สูงอายุ (Geriatric Clinic) เป็นคลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ เตรียมการขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพรองรับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Healthcare และได้กำหนดนโยบายมาตรฐานการบริการด้วยหลัก SBE : Service Beyond Expectations ในทุกระดับของการบริการ นายแพทย์ วิโรจน์ กล่าวสรุป

โรงพยาบาลนครธน ตั้งอยู่ในทำเลย่านพระราม 2 สะดวกเข้าถึงง่าย และมีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะผู้รับบริการต่างชาติชาวจีน สามารถติดต่อผ่านทาง Weibo และ WeChat ตอบโจทย์คนในแต่ละพื้นที่บริการได้อย่างครบครัน ด้วยการดูแลอย่างเข้าใจดุจญาติมิตรทุกขั้นตอนจากการตรวจรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นให้ความคุ้มค่าเหนือราคา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบโทรศัพท์ โทร 02-450-9999 พร้อมด้วยบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงและออนไลน์แพลตฟอร์ม ทางเว็บไซต์ www.nakornthon.com สามารถนัดหมายแพทย์เฉพาะทาง และบริการถาม-ตอบปัญหาสุขภาพผ่าน LINE official @Nakornthon Hospital และ เฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital บริการให้ข้อมูลรวมถึงติดตามข่าวสารและข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง