สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB)
ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดงานCVTEC DMC Workshop & Matching ระยอง – ชลบุรี’ งานสัมมนาเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมไมซ์บนเส้นทาง CVTEC ผ่านเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย CVTEC และมาให้ความรู้ด้าน Business Model Canvas (BMC) และ Destination Management Canvas (DMC) พร้อมกับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้

นายโสภณ  หิงปิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ระยอง กล่าวว่าการจัดงานนี้ สภาอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับทีเส็บ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ทั้งจากในประเทศและจากประเทศต่างประเทศ (กัมพูชา เวียดนาม) ที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมไมซ์บนเส้นทาง CVTEC พร้อมทั้งยกระดับพื้นที่เป้าหมายสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล และเพื่อกำหนดกิจกรรมตอบสนองแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ ให้ประสบความสำเร็จ

โดยกลุ่มเป้าหมายในงานครั้งนี้ เราประกอบไปด้วย ภาคการท่องเที่ยวและไมซ์ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงกิจกรรมไมซ์, สถานที่จัดประชุม, ชุมชนไมซ์ต่าง ๆสำหรับประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรม (ชาวระยองและชาวชลบุรี) จะได้รับในครั้งนี้ คือ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม แผนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้านพัฒนาบุคลากรของกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ สำหรับเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากกัมพูชาและเวียดนามในอนาคต รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกท่าน ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในพื้นที่ต่อไป”

นายอเนก นุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในการจัดงาน CVTEC DMC Workshop & Matching ในฐานะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือและผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่าตลาดกัมพูชา และเวียดนาม เป็นตลาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและมีกำลังซื้อสูง การจัดงานนี้จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด ได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากกัมพูชาและเวียดนาม”

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออก ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า “โครงการ CVTEC DMC Workshop & Matching เป็นโครงการที่ทีเส็บร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้างเวทีความร่วมมือเชื่อมโยงสินค้าและบริการ SME จากชุมชนทั่วประเทศ เข้ากับตลาดกัมพูชา เวียดนาม โดยแผนงาน 3 ปี ทีเส็บมีเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจับคู่ทางการค้า ของสินค้าและบริการ SME ของภูมิภาค ASEAN โดยการใช้กลไกไมซ์เป็นเครื่องมือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าและบริการจากชุมชนทั่ว ASEAN ภายใต้ Concept ระเบียงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทีเส็บจะมีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือ Co-creator of business opportunities ผ่านการจัดงานไมซ์ และโครงการ CVTEC ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนอีกงานหนึ่ง”

สำหรับแผนการจัดงาน CVTEC ในปีนี้นั้น จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ ทีเส็บจึงมีแผนร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดที่เป็นจังหวัดยอดนิยมของชาวกัมพูชา เวียดนาม โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรม CVTEC DMC Workshop & Matching สัญจร เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและแนะนำช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้าและบริการในพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน โดยการลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการและชุมชนจะได้รับการอบรมให้ความรู้ถึงพฤติกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและไมซ์แก่ชาวกัมพูชา เวียดนาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการเตรียมรองรับนักเดินทางกัมพูชา เวียดนาม

ในอนาคต โดยทีเส็บจะดำเนินการวางแผนเพื่อทำการโปรโมตชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักเดินทางไมซ์ชาวกัมพูชา เวียดนาม  เพื่อเป็นการสร้างการรู้ถึง New Destination ใหม่ให้แก่ชาวกัมพูชา เวียดนาม  รวมถึงสร้างความประทับใจใหม่ ในการเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับร่วมกับชุมชน ภายหลังการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักเดินทางกัมพูชา เวียดนาม ในอนาคตต่อไป

สำหรับงาน CVTEC DMC Workshop & Matching ระยอง – ชลบุรี’ จัดอบรมเป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่ 25-26  เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง ภายในงานมีการเสวนาและอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น “เจาะลึก DNA พฤติกรรมนักเดินทางไมซ์กัมพูชา เวียดนาม บนเส้นทางระเบียงศก. ชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC)” โดย ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลคอน จำกัด, “แผนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้านพัฒนาบุคลากรของกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อรองรับการจัดงานไมซ์” โดย นางอรชร ว่องพรรณงาม CEM, CIS, CED, DES, EMD, SEP ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายปฐม ศิริวัฒนประยูร CIS, CED ประธานกรรมการบริหาร บจ. พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ พร้อมทั้ง “จัดงานไมซ์ อย่างไรให้ประทับใจลูกค้า” โดย นางสาวกฤษณี ศรีษะทิน CIS, CED, DES, SEP, CEM   ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบจ. สตรีมอีเวนต์เอเชีย และประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) กิจกรรม Business Model Canvas Workshop โดย นายพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ Managing Director บริษัท กรีตา โซลูชั่นส์จำกัด และกิจกรรม Dinner Talk หัวข้อ “โอกาสการเติบโตของไมซ์บนเส้นทางบนเส้นทางระเบียงศก. ชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC) ร่วมรับประทานอาหารแบบ Chef’s Table โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมมอบประกาศนียบัตร โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนสำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออก เป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรด้วย

 

สามารถติดตามข่าวสารจาก CVTEC ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Fanpage: TCEB MICE Central