GTEC DIGITAL CHINA WORKSHOP@สมุทรปราการ สัมมนาเจาะตลาดจีน รู้ลึกกับหลากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าจีน

  ความยิ่งใหญ่ของตลาดจีนเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจังหว...

ทีเส็บ ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ GTEC Digital China Workshop @สมุทรปราการเจาะลึกตลาดจีน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไมซ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม...

ทีเส็บ จับมือสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ‘CVTEC DMC Workshop & Matching ตราด – จันทบุรี’ เจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัง...

ทีเส็บ ชวนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “CVTEC DMC Workshop & Matching ตราด – จันทบุรี”เจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB)  ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจั...

ทีเส็บ ผนึกกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด ‘CVTEC DMC Workshop & Matching ระยอง – ชลบุรี’ เจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว...

ทีเส็บ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “CVTEC DMC Workshop & Matching ระยอง – ชลบุรี” เจาะลึกตลาดไมซ์ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม (CVTEC)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว...

ทีเส็บ จัด GTEC Digital China Workshop @ ระยอง เจาะลึกตลาดจีน ขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในไทยและจีน

จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ สำน...

ทีเส็บชวนฟังสัมมนา GTEC Digital China Workshop เจาะตลาดจีน ฟื้นเศรษฐกิจชลบุรี ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาคมธุรกิจ และการท่องเที่ยว เมืองพัทยา (PBTA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) และสภาอุตสาหกรรมท่องเ...

ทีเส็บ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ GTEC Digital China Workshop @ระยอง เจาะลึกตลาดจีน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ย...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) จัดงาน ย้อนอดีตสู่อนาคตจากรากเก่าของชาวภูเก็ต กับ “Phuket Peranakan Festival 2022” กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Festival Economy

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดม...