โรคสมองและระบบประสาทเป็นโรคที่ซับซ้อน และต้องอาศัยการชำนาญของแพทย์เฉพาะทางรวมถึงความรวดเร็วในการรักษาอย่างตรงจุดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง ๆที่อันตรายตามมา อีกทั้งการแสดงของโรคก็ยังแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางของทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และความพร้อมต่าง  ร่วมกัน ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาด้านสมองและระบบประสาทเพื่อรองรับทุกปัญหาด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

นพอภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมระบบประสาท ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้การดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมอง และระบบประสาทครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาที่ต้นเหตุ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม และดูแลรักษาป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบสมองและประสาท โดยมีทั้งแพทย์อายุรกรรม และศัลยแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือการแพทย์ก้าวหน้าที่ทันสมัย ที่มุ่งเน้นการรักษาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงที

ศูนย์สมองและระบบประสาท มุ่งเน้นการรักษาให้การรักษา โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centric)  โดยยึดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วย เป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้ Concept: SMART คือ

S: Specialist ทีมแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยทางด้านสมองและระบบประสาทได้ครบทุกมิติ

M: Modern การออกแบบการรักษาตามแบบเฉพาะบุคคลที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

A:    Advanced โดยการรักษามีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

R: Reputation แนวทางการรักษารวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงเป็นตามมาตรฐานสากล 

T: Technology มีการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา โดยสามารถรักษาคนไข้ได้ทันการ ตรงจุด ปลอดภัย เพื่อลดผลข้างเคียงจากการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนั้นเรายังมี  Nurse Coordinator หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในเเต่ละโรค เเละ Nurse Case Manager ซึ่งจะคอยติดต่อประสานงานกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งจะติดตามอาการตั้งแต่ก่อนเริ่มผ่าตัด จนถึงหลังการผ่าตัด รวมถึงการติดตามอาการของโรคหลังจากฟื้นฟูหายจากโรคแล้ว เพื่อนำข้อมูลต่าง  มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตรงกับความต้องการของผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

นพนันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และ Chief Faculty of COE Neuroscience Institute กล่าวว่า โรคสมองและระบบประสาทนั้น สิ่งสำคัญคือ การวินิจฉัยที่แม่นยำ และวางแผนการรักษาให้ตรงจุดกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง  ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสมองและระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพที่ดีและยืนยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน(Health Span)  สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยเราคำนึงถึงสุขภาพสมองที่ดี เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ

ทีมแพทย์จะออกแบบการรักษาและดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม (Personalized & Holistic Care) ทั้งให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ การดูแลป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ รวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยความพร้อมในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะ และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า  อาทิ ห้องผ่าตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด (Biplane Interventional Suite) ที่ติดตั้ง Angiogram ช่วยให้เห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ ห้องผ่าตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) นวัตกรรมห้องผ่าตัดที่ผสมผสาน เครื่องมือทางการแพทย์ Imaging System เข้ากับระบบนำวิถี (Navigation System)  รวมถึงเทคนิคผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถี (Steriotactic Neurosurgery) ที่ช่วยให้ศัลยแพทย์กำหนดจุดที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างตรงจุด โดยการสร้างภาพจำลองสมองของผู้ป่วย เพื่อกำหนดพิกัดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แพทย์จะสามารถเปิดแผลผ่าตัดศีรษะเฉพาะจุด โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดใหญ่ แพทย์สามารถเห็นตำแหน่งที่ต้องการรักษาได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความผิดพลาดต่าง  ในการผ่าตัด ลดการสูญเสียเลือด ลดการบอบช้ำ แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว และลดการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง  ในการผ่าตัด

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

จากความชำนาญการที่ให้การรักษาผู้ป่วยมา โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางในด้านโรคหลอดเลือดสมอง Clinical Care Program Certification: CCPC Primary Stroke Pathway และมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางสมอง CCPC Traumatic Brain Injury Pathway ของ JCI :Joint Commission International จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และปลอดภัย

นอกจากความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยแล้ว เรายังมีการวินิจฉัยป้องกัน และรักษาโรคทางสมองให้แม่นยำ โดยสามารถค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคสมองที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Precision Medicine) เพื่อป้องกัน และลดการเกิดปัจจัยเสี่ยงของโรคสมอง และหาแนวทางการรักษาจากต้นเหตุได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงลดการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง  ที่อาจเกิดได้

         คุณสุรศักดิ์ ทองไทย  เคสผู้ป่วยที่เคยประสบอุบัติเหตุหนักทางสมอง จากการพลัดตกจากที่สูง กล่าวว่า ในตอนเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการวินิจฉัยแพทย์พบว่า มีเลือดออกในสมองและชั้นเยื่อหุ้มในสมอง กระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังหัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง หน้าเบี้ยว ระบบการหายใจล้มเหลว หลังจากได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียด แพทย์วางแผนผ่าตัด และต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต  Smart ICU  มีแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายตั้งแต่ การฝึกหายใจหลังจากใช้เครื่องช่วยใจเป็นระยะเวลานาน ฝึกการทรงตัว ลุกเดิน ฝึกการกลืน ฯลฯ แต่เป็นความโชคดี ที่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว วินิจฉัยอย่างตรงจุดจากทีมแพทย์สหสาขา มีการอัพเดทอาการกับครอบครัวและญาติ ดูแลฟื้นฟูร่างกายจนสามารถทรงตัวและทำกิจกรรมกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ปกติอีกครั้ง